Monday, October 15, 2018

Hôi miệng

Nhị xuyên bạch thang

Đau chân

Ho kinh niên

Rụng tóc