Sunday, September 23, 2018

Đau chân

Ho do phế nhiệt

Bệnh mất ngủ kinh niên

Chuột rút

Nhị xuyên bạch thang

Ho do lao tổn (ho lao)