Sunday, April 22, 2018

Đồ hình trị liệu - Diagram

Đồ hình trị liệu

https://sites.google.com/site/songchanhniem/cac-do-hinh-tri-lieu

Phối hợp thức ăn

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb25nY2hhbmhuaWVtfGd4OjcyYmIzZWUzMjY0YzQ0ZTU

Bàn chân

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb25nY2hhbmhuaWVtfGd4OjZhMzY4Y2NjY2M5MDkzOGQ

Bàn tay

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb25nY2hhbmhuaWVtfGd4OjYzNTYyMWM1NDFkN2EyMzM

Tai

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb25nY2hhbmhuaWVtfGd4OjJlZjBhNGM3ODUzMTQ4MDQ