Saturday, April 21, 2018

Hà sa đại tạo hoàn

  Công thức: -       Rau thai nhi                    1 chiếc -       Tạo giác                           40g -       Hoàng bá                         40g -       Đỗ trọng                           20g -       Ngưu tất                          60g -       Mạch môn                       60g -      ...

Bát trân thang

Bài thuốc gồm 2 bài “tứ vật” và “tứ quân” hợp lại thành 1 bài thuốc có tác dụng song bổ khí ...