Thursday, July 19, 2018

Nhị trân thang

Tả phế tán

La bặc tử tô thang

Ma hạnh thạch cam thang

Lãnh hảo hoàn

Khu hàn hóa đàm tán

Tô tử giáng khí thang

Hen suyễn (không đờm)

Từ âm thanh phế thang