Thursday, September 20, 2018

Nhị trân thang

Tả phế tán

La bặc tử tô thang

Ma hạnh thạch cam thang

Lãnh hảo hoàn

Khu hàn hóa đàm tán

Tô tử giáng khí thang

Tử tô bán hạ thang

Từ âm thanh phế thang