Thursday, September 20, 2018

Tả phế tán

Từ âm thanh phế thang

Nhuận táo hóa đàm

Khu hàn hóa đàm tán

La bặc tử tô thang

Hen suyễn (không đờm)

Tử tô bán hạ thang

Tiêu thanh long thang

Nhị trân thang

Lãnh hảo hoàn