Thursday, July 19, 2018

Tiêu thanh long thang

La bặc tử tô thang

Khu hàn hóa đàm tán

Tử tô bán hạ thang

Ma hạnh thạch cam thang

Lãnh hảo hoàn

Tô tử giáng khí thang

Hen suyễn (không đờm)

Từ âm thanh phế thang

Tả phế tán