Thursday, November 15, 2018

Khu hàn hóa đàm tán

Nhị trân thang

Lãnh hảo hoàn

La bặc tử tô thang

Hen suyễn (không đờm)

Nhuận táo hóa đàm

Tô tử giáng khí thang

Tiêu thanh long thang

Từ âm thanh phế thang