Saturday, October 20, 2018

Sơn bạch thang

Giải độc nhủ thang

Thuận thai thang

Chỉ huyết cầm băng

Khí hư – Bạch đới