Tuesday, August 14, 2018

Sơn bạch thang

Giải độc nhủ thang

Thuận thai thang

Ngũ bì ẩm

Khí hư – Bạch đới