Saturday, October 20, 2018

Rối loạn kinh nguyệt

Điều kinh dưỡng huyết

Sơn bạch thang

Ôn kinh thang

Bồ sản phụ thang

Khí hòa thang

Ngư tinh liên tiền thang

Thuận thai thang

Giảm thống tỳ thang