Thursday, November 15, 2018

Kê nội kim tán

Hoàng Cầm Thang

Tiểu kiên trung thang

Quy tỳ thang

Bán hạ hậu phác thang

Thống tả yếu phương

Bảo hòa hoàn

Tá kim hoàn

Chỉ thực tiêu bĩ hoàn