Thursday, July 19, 2018

Bảo hòa hoàn

Ngũ nhân hoàn

Tá kim hoàn

Tiểu kiên trung thang

Hoàng Cầm Thang

Thống tả yếu phương

Quy tỳ thang

Kê nội kim tán