Thursday, September 20, 2018

Quy tỳ thang

Tiểu kiên trung thang

Bảo hòa hoàn

Hoàng Cầm Thang

Tá kim hoàn

Kê nội kim tán

Thống tả yếu phương

Bán hạ hậu phác thang