Thursday, April 26, 2018

Bảo hòa hoàn

Công thức: -       Sơn trà                 60g -       Thần khúc           20g -       Bán hạ chế          30g -       Phục linh             30g -       Trần bì                  10g -       Liên kiều             10g -       La hạc tử             10g Tác...

Bán hạ hậu phác thang

  Công thức: -       Bán hạ chế                     8g -       Hậu phác                        6g -       Phục linh                        8g -       Sinh...