Saturday, October 20, 2018

Phòng phong tang ký

Quyên tý thang

Khí hư – Bạch đới

Rung tâm nhĩ

Phụ sản

Nhuận táo hóa đàm

Nhiễm trùng bàng quang

Nhị xuyên hoàn