Friday, April 27, 2018

Chương trình hành hương tu học Nam – Bắc Ấn Độ và Myanmar

CHUONG TRÌNH HÀNH HUONG TU HC NAM-BA C ANDO & MYAN MAR

Theo dấu chân phật 2016

THEO-DẤU-CHÂN-PHẬT-2016

Hành hương tu học tích lan 2017

HÀNH HƯƠNG TU HỌC TÍCH LAN-2017

Viếng thăm xứ sở hạnh phúc nhất thế giới 2017

VIẾNG THĂM XỨ SỞ HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI 2017a