8 bài kệ luyện tâm – 8 Verses for training the mind

1865

8 Verses for Training the Mind

1.
With a determination to achieve the highest aim,
For the benefit of all sentient beings,
Which surpasses even the wish-fulfilling gem,
May I hold them dear at all times.

2.
Whenever I interact with someone,
May I view myself as the lowest amongst all,
And, from the very depths of my heart,
Respectfully hold others as superior.

3.
In all my deeds may I probe into my mind,
And as soon as mental and emotional afflictions arise –
As they endanger myself or others –
May I strongly confront and avert them.

4.
When I see beings of unpleasant character
Oppressed by strong negativity and suffering,
May I hold them dear – for they are rare to find –
As if I have discovered a jewel treasure!

5.
When others, out of jealousy,
Treat me wrongly with abuse, slander and scorn,
May I take upon myself the defeat
And offer to others the victory.

6.
When someone whom I have helped,
Or in whom I have placed great hopes,
Mistreats me in extremely hurtful ways,
May I regard him still as my precious teacher.

7.
In brief, may I offer benefit and joy
To all my mothers, both directly and indirectly,
May I quietly take upon myself
All hurts and pains of my mothers.

8.
May all this remain undefiled
By the stains of the eight mundane concerns;
And may I, recognizing all things as illusion,
Devoid of clinging, be released from bondage.

8 Bài Kệ Luyện Tâm1.
Con nay đối với tất cả chúng sinh,
Xem họ quý hơn viên ngọc như ý,
Với tâm mong muốn đạt được mục đích tối thắng,
Nguyện luôn luôn trân quý giữ gìn.2.
Khi tiếp xúc với bất cứ ai ở nơi nào,
Con xin xem mình thấp hơn tất cả,
Đối với tất cả chúng sanh, con xin hạ quyết tâm,
Nguyện trân trọng tôn vinh họ nơi cao tột.3.
Tất cả những hành vi mang tâm phân biệt & phiền não
Vừa mới phát sinh trong dòng tâm thức của con,
Nếu do vì không thích hợp làm cho kẻ khác,
Con nguyện lập tức dùng mọi cách hết sức đẩy lui.

4.
Đối với chúng sinh đầy ác hạnh,
Khi thấy họ bị đè nén bởi tội lỗi và đau khổ cực kỳ,
Như gặp phải kho tàng châu báu,
Nguyện trân quý họ, một bảo vật khó tìm.

5.
Khi những người khác vì ganh ghét con,
Ngược đãi, phỉ báng và lăng nhục,
Con xin nhận lấy phần thua thiệt,
Nguyện dâng hiến phần thắng cho họ.

6.
Người mà con từng mang lợi ích đến,
Và từng đặt hết hy vọng vào,
Nhưng lại hại con tận cùng vô lý,
Nguyện xem họ là chân Thiện Tri Thức.

7.
Tóm lại, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp,
Xin dâng lợi lạc cho các hiền mẫu.
Còn khổ đau cùng thường tổn,
Con nguyện âm thầm nhận lãnh tất cả.

8.
Mong tất cả những việc kể trên không bị nhiễm ô
Bởi mùi tâm phân biệt của tám pháp thế gian,
Do liễu tri được chư pháp như huyễn,
Nguyện cho con thoát khỏi tham chấp và ràng buộc.