Saturday, January 19, 2019

Tài liệu các loại bệnh

Nhị trân thang

Trấn an tức phong

Cường túc thủ phương

Dạ đề phương

Sơn bạch thang

Tả phế tán

Thần kinh tọa

Giải độc nhủ thang