Monday, January 25, 2021

Nhuận táo hóa đàm

Nhị trân thang

Tả phế tán

Ma hạnh thạch cam thang

Lãnh hảo hoàn

La bặc tử tô thang

Khu hàn hóa đàm tán

Hen suyễn (không đờm)

Tiêu thanh long thang