Saturday, February 23, 2019

Nhị trân thang

Tả phế tán

La bặc tử tô thang

Ma hạnh thạch cam thang

Lãnh hảo hoàn

Tô tử giáng khí thang

Khu hàn hóa đàm tán

Tử tô bán hạ thang

Từ âm thanh phế thang