Saturday, February 23, 2019

Tả phế tán

Ma hạnh thạch cam thang

Tiêu thanh long thang

Tử tô bán hạ thang

Nhuận táo hóa đàm

Hen suyễn (không đờm)

Lãnh hảo hoàn

Khu hàn hóa đàm tán

Nhị trân thang