Monday, January 25, 2021

Khí hư – Bạch đới

Phụ sản

Nhị xuyên hoàn

Ngư tinh liên tiền thang

Ngũ bì ẩm

Qui thảo phương

Rối loạn kinh nguyệt

Sản hậu kỳ phương

Ngãi sa thang

Sơn bạch thang