Saturday, January 19, 2019

Sơn bạch thang

Giải độc nhủ thang

Thuận thai thang

Chỉ huyết cầm băng

Khí hư – Bạch đới