Saturday, February 23, 2019

Hoàng Cầm Thang

Tiểu kiên trung thang

Kê nội kim tán

Quy tỳ thang

Bán hạ hậu phác thang

Thống tả yếu phương

Bảo hòa hoàn

Tá kim hoàn

Chỉ thực tiêu bĩ hoàn