Cây kiểng độc

2424

Loại kiển nầy người Việt nam mình cho là cây phát tài hay trồng lắm, nhưng không ngờ nó là lọai độc dược, khi ta ngậm vào miệng, khi trẻ con cắn phải và xẩy ra sự cố, chúng ta mới phát giác được. Phải gửi đi thật rộng rải để mọi người tránh được nhửng điều đáng tiếc.

Dear all;

Please read below. The message is true. I almost lost my daughter who put a piece of the leaf of this plant in her mouth and her tongue swelled to the point of suffocation. This is one plant but there are others with the same characteristics of coloring. Those are also poisonous and we should get rid of them. Please watch out for our children. As we all leave our children home in the hands of the helpers, we should give them a safe environment where they can play.

“This plant that we have in our homes and offices is extremely dangerous!

This plant is common in Rwanda, in many offices and in homes. It is a deadly poison, mainly for the children. It can kill a kid in less than a minute and an adult in 15 minutes. It should be uprooted from gardens and taken out of offices. If touched, one should never touch ones eyes; it can cause partial or permanent blindness. Please alert your buddies.

KÍNH GỬI TẤT CẢ:

Xin vui lòng đọc đoạn dưới đây. Thông điệp này là sự thật. Tôi gần như bị mất người con gái của tôi vì cô đã đặt một mảnh lá của cây này trong miệng và lưỡi của cô sưng lên đến mức nghẹt thở. Đây là một loại cây nhưng cũng có những cây khác cùng đặc tính màu sắc. Những cây đó cũng độc hại và chúng ta nên loại bỏ chúng. Xin vui lòng coi chừng con cái chúng ta. Khi chúng ta  rời khỏi nhà để con cái chúng ta lại trong tay của những người giúp việc, chúng ta nên dành cho chúng nó một chỗ chơi an toàn.

“Đây là giống cây cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta thường có trong nhà và văn phòng!

Cây này rất phổ biến ở Rwanda, có trong nhiều văn phòng và trong các nhà. Đó là một chất độc chết người, chủ yếu đối với trẻ em. Nó có thể giết chết một đứa trẻ trong vòng chưa đầy một phút và một người lớn trong 15 phút. Nó phải được bứng ra khỏi vườn và đưa ra khỏi văn phòng. Nếu chạm vào, ta không bao giờ nên sờ tay vào mắt vì nó có thể gây mù một phần hoặc vĩnh viễn. Xin vui lòng thông báo cho bạn bè của bạn