Chữa huyết vựng

1163

Huyết dận, xích du phong, ban cua, ban ngựa thì dùng bài này

GIẢI ĐỘC HUYẾT PHƯƠNG

  1. Nhủ hương (tiêu độc, bay độc)                       3 chỉ
  2. Thạch cao (mát)                                                  3 chỉ
  3. Huyết kiệt (tiêu máu độc)                                2 chỉ
  4. Mộc hương (—như trên—)                             2 chỉ
  5. Đại hoàng (tẩy, xổ độc)                                     2 chỉ
  6. Cam thảo (hành khí)                                          1 chỉ

 

Cách dùng:  Tất cả xay khô, tán bột, đổ rượu vào nấu sôi, lấy lông gà chấm phết vào chổ đau đỏ (mảng đỏ di chuyển).

–  Có thể dùng bài “Tam Hoàng Giải Độc” cho trẻ em uống (Hoàng Liên, Bá, Kỳ, Chi Tử).

 

Cách giải cấp thời:

–  Lễ ngay các đường chỉ đỏ của mảng đỏ, nặn máu ra, rồi nhai lá khế chua với rượu phun vào mảng đỏ huyêt vựng.