Hen suyễn (không đờm)

914

 

1.  Thục địa (bổ huyết, lương huyết)                                      3 chỉ

2.  Phục linh (bổ khí)                                                               3 chỉ

3.  Đương qui (bổ khí)                                                             3 chỉ

4.  Bán hạ (tiêu đờm, long đờm)                                            4 chỉ

5.  Trần bì (hành khí, giải uất)                                                            2 chỉ

6.  Tô tử (hành khí, kháng sinh)                                              2 chỉ

7.  Bạch giới tử (giản phế, nang tiêu đờm, chống suyển)      2 chỉ

8.  Đình lịch tử (——như trên—–)                                         2 chỉ

 

Chủ trị:  Hen suyển (hẹp phế nang, lên cơn thở gấp, ngất)