Ho ngộ phòng

1644

1.  Hải đông bì (giải tà khí)

2.  Khoản đông hoa (trừ tà, giảm ho)

3.  Lá cối xây (giải phế nhiệt)

4.  Củ rẻ quạt (kháng sinh, chống ho)

5.  Lá cam sành (trợ phế – khí)

6.  Dây cam thảo (hành khí, giải uất)

Chủ trị:  – Ho không tìm ra nguyên nhân, thường là chứng thương phong (bệnh lâu, người yếu,

phòng dục quá độ).  Ho về ban đêm, ho rất nhiều, mất ngũ, người lờ đờ, bạc nhược, –

tinh thần suy nhược (không có vi trùng lao).

– Thận hại phế.