Khí hòa thang

599
  1. Quy thân (bổ khí)                                3 chỉ
  2. Đảng sâm (bổ nguyên khí)                3 chỉ
  3. Bạch truật (giúp khí)                           3 chỉ
  4. Bạch thược (giúp khí)                         3 chỉ
  5. Hoàng cầm (giải độc, mát)                4 chỉ
  6. Hoàng kỳ (giải độc, mát)                   4 chỉ
  7. Thăng ma (đề khí)                                3 chỉ
  8. Sa nhân (hành khí)                               3 chỉ
  9. Trần bì (hành khí, trợ khí)                2 chỉ
  10. Ngãi cứu (hành khí, trợ khí)            2 chỉ

Chủ trị:  Thai khí bất hòa, trệ thai.  Uống từ 3 – 5 thang.

Print/In