Minh thị nhi thang – quáng gà

1878

 

  1. Hạ diệp châu (tăng thần kinh thị giác)    5 chỉ
  2. Trân châu (cố định lại đồng tử)                5 chỉ
  3. Hổ phách (an thần định chí)                     6 chỉ
  4. Thục địa (bổ máu)                                       2 chỉ
  5. Sung úy tử (bổ máu, sáng mắt)                2 chỉ
  6. Cam thảo (hành thuốc)                              2 chỉ

***Nếu là người lớn thì thêm

  1. Dạ minh sa (sáng mắt)                               3 chỉ

 Chủ trị:  Trẻ em hoặc người lớn bị quáng gà (sắc uống)