Ngãi sa thang

1035

  1. Ngãi diệp (hành khí, bổ chỉ huyết)                  20 g
  2. Sa nhân (hành khí, ôn tỳ, trị thấp)                  20 g

Sao vàng, sắc uống

Chủ trị:  –  Phụ nữ hay sẩy thai.

–  Hoặc khí hư (suy)