Nhuận sắc giảm thống

2279
  1. Rể hoàng nàn (chữa vàng da, giúp gan)                       8 chỉ
  2. Võ cây vú sửa đỏ (lợi khí, lợi sửa)                       6 chỉ
  3. Ô dước (giảm đau bụng)                                        4 chỉ
  4. Hương phụ (hành khí, giảm uất)                         2 chỉ

Chủ trị:  Các bệnh hành kinh đau bụng hoặc đau bụng vàng da ở phụ nữ.

Cách dùng: sắc 3 chén còn 8 phân, nước nhì 2.5 chén còn 5 phân, trộn lẫn, chia hai và uống ngày hai lần lúc bụng đói.