Trị đau lưng nhức mỏi

1331

 

1.  Tùng tiết căn (mạnh gân xương)                    3 chỉ

2.  Thục địa (bổ máu)                                              3 chỉ

3.  Hà thủ ô (bổ thận, chống mõi)                         4 chỉ

4.  Đổ trọng (bổ thận, chống mõi)                         4 chỉ

5.  Ngưu tất (chống viêm, giải tà)                          2 chỉ

6.  Thổ ty tử (bổ thận, cố tinh)                                2 chỉ

7.  Rể giăng tu hú (chồng nhức mõi)                   2 chỉ

 

Ghi chú: –  Tùng tiết là cành cây tùng, căn là rể.

–  GIăng tu hú là cây là hương thơm tu hú.