Chương Trình TLTT Lần Đầu Tiên tại Gold Coast và Canberra

Gold Coast từ 08-12/10/2024 và Canberra từ 22-26/10/2024